Algemene Leveringsvoorwaarden European Institute for Sales (ISAM)

Definities
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de partij of partijen die het European Institute for Sales, kortweg ISAM, een opdracht geeft respectievelijk geven; dit is de bij ISAM ingeschreven deelnemer en in het voorkomende geval tevens diens werkgever, e.e.a. zoals vermeld op het inschrijfformulier en/of (opdracht)bevestiging;

b. deelnemer: degene die bij ISAM als zodanig staat ingeschreven en de opleiding volgt. In het voorkomende geval is de deelnemer tevens de opdrachtgever, e.e.a. zoals vermeld op het inschrijfformulier en/of (opdracht)bevestiging;

c. opdrachtnemer: European Institute for Sales B.V., hierna te noemen ISAM en/of opdrachtnemer;

d. opdracht: de diensten die opdrachtnemer voor (een) opdrachtgever(s) verricht in het kader van een overeenkomst van opdracht zoals neergelegd in art. 7:400 BW, inhoudende het ontwikkelen, faciliteren en/of verzorgen van een opleiding(sprogramma).

Artikel 1

1.01 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht gesloten tussen ISAM en opdrachtgever, waarbij ISAM zich inspant tot het naar beste vermogen kunnen uitvoeren van de opdracht, en opdrachtgever tot het nakomen van de betalings- en andere verplichtingen hieraan verbonden.

1.02 De opleiding wordt gevolgd en gegeven naar de richtlijnen die zijn samengevat op de website, in de brochure en/of de bij aanvang uitgereikte programmaoverzichten. De deelnemer is verplicht zich bij aanvang van de opleiding op de hoogte te hebben gesteld van deze richtlijnen en daarnaar te handelen.

1.03 Afspraken die van deze voorwaarden afwijken zijn voor ISAM slechts bindend, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken met of toezeggingen van een medewerker van ISAM zijn voor ISAM niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door ISAM schriftelijk zijn bevestigd.

1.04 ISAM zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en zal de kwaliteit van de opleiding bewaken. ISAM stelt de opleiding vast en mag de opleiding te allen tijde eenzijdig wijzigen.

Artikel 2

2.01 Inschrijving voor opleidingen vindt plaats door het opsturen van een door de deelnemer en in het voorkomende geval tevens door of namens diens werkgever ondertekend inschrijfformulier. Bij een digitale inschrijving via het formulier op de website geeft men separaat aan akkoord te gaan met de Algemene Leveringsvoorwaarden. De verbintenis met deelnemer komt tot stand na ontvangst van het inschrijvingsformulier door deelnemer of diens werkgever en nadat deze hiervan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen dat de inschrijving heeft plaatsgevonden. ISAM is bevoegd de inschrijving van een deelnemer te weigeren zonder verdere opgaaf van reden.

Artikel 3

3.01 Een verzoek van de opdrachtgever tot annulering of tot tussentijdse beëindiging der overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk bij aangetekend schrijven worden ingediend bij de directie van ISAM. Verzoek tot annulering of tussentijdse beëindiging wordt alleen door ISAM in behandeling genomen als het verzoek is gebaseerd op bijzondere persoonsgebonden gronden. Hiervan is onder andere sprake bij ernstige ziekte van de deelnemer met een zodanige lengte (of te verwachten lengte) dat afronding van de opleiding binnen de maximale termijn niet verwacht kan worden. De directie van ISAM neemt binnen 15 werkdagen na verzoek tot annulering een definitief en bindend besluit.
3.02 Als datum van aanvang van het programma en start van de sessies geldt de door ISAM bevestigde aanvangsdatum. Het verzoek van opdrachtgever voor het verschuiven van de aanvangsdatum, of het tijdelijk stilleggen van de studie, kan uitsluitend schriftelijk bij aangetekend schrijven worden ingediend bij de directie van

ISAM. Dit heeft niet tot gevolg dat de datum die geldt bij de annuleringsregeling of de regeling voor tussentijdse beëindiging mee verschuift.

3.03 Wanneer een deelnemer zich heeft ingeschreven voor een van de ISAM opleidingen of activiteiten en zijn/haar deelname wil annuleren, dan geldt het navolgende: a. Bij annulering in de periode van 3 maanden tot 4 weken voorafgaand aan de eerste bijeenkomst, is opdrachtgever 20% van de volledige studiekosten (en het arrangement) verschuldigd. b. Bij annulering in de periode van 4 weken die aan de startdatum voorafgaat of nadat het studieprogramma waarvoor is ingeschreven reeds is gestart, dan is opdrachtgever het volledige cursusgeld verschuldigd.

Het in bovenstaand genoemde artikel 3 is niet van toepassing wanneer door opdrachtgever voor een vervangende deelnemer wordt gezorgd. De kandidaat deelnemer dient te voldoen aan de opleidingscriteria van het ISAM. ISAM is bevoegd de inschrijving van de kandidaat deelnemer te weigeren zonder verdere opgaaf van reden.

Artikel 4

4.01 Voor aanvang van de opleiding dienen de volledige opleidings- en bijkomende kosten door opdrachtgever aan ISAM te zijn voldaan.

4.02 Indien opdrachtgever verzuimt de betalingsverplichting binnen de geldende betalingstermijn na te komen, dan is hij automatisch in verzuim. De deelnemer is dan niet langer gerechtigd deel te nemen aan het opleidingsprogramma. Het openstaande bedrag wordt alsdan in zijn geheel direct opeisbaar voor ISAM.

4.03 Indien opdrachtgever consument is en niet tijdig betaalt is hij, na hiertoe met de 14-dagen brief te zijn geïnformeerd over de bijkomende kosten, zonder verdere aankondiging gehouden tot het betalen van alle kosten waartoe opdrachtnemer krachtens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten is gerechtigd.

4.04 Voor bedrijven bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over de hoofdsom, exclusief wettelijke rente, met een minimum van € 125,00. Daarnaast zal voor iedere sommatie en/of aanmaning € 25,- administratiekosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.05 Mocht een deelnemer zijn overeengekomen dat de opleidings- en aanverwante kosten door diens werkgever zullen worden voldaan, en de werkgever blijft in gebreke, dan blijft deelnemer als opdrachtgever, die de inschrijving waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden integraal van toepassing zijn akkoord heeft bevonden, zelf verantwoordelijk c.q. hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de betaling.

4.06 Voor de activiteiten die ISAM verzorgd waarbij er geen kosten voor deelname in rekening worden gebracht, zijn wel kosten bij het niet tijdige afmelden verschuldigd. Bij het niet schriftelijk afmelden van minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de activiteit, zal er € 250,00 kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5

5.01 Nadat de deelnemer het opleidingsprogramma heeft afgerond, binnen de daartoe gestelde termijn en aanwezigheidsplicht, verstrekt ISAM aan de deelnemer een postacademisch of masterclass certificaat dat stelt dat het gevolgde programma aan het ISAM met succes door de deelnemer is afgerond.

5.02 Een ISAM certificaat wordt alleen verstrekt indien de opdrachtgever heeft voldaan aan de betalingsverplichting jegens ISAM. Mocht opdrachtgever met de betalingsverplichting in gebreke blijven, dan blijft de maximale periode om de studie te voltooien van kracht. Als de opdrachtgever binnen deze periode niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, dan vervallen direct hierna de in die periode behaalde resultaten en zal het certificaat niet worden verstrekt.

Artikel 6

6.01 ISAM behoudt zich het recht voor om het studiemateriaal gedurende de opleiding in gedeelten aan te bieden. In het geval dat de deelnemer, om welke reden dan ook, opnieuw materiaal nodig heeft, worden de hiervoor gemaakte kosten aan deelnemer in rekening gebracht.

6.02 ISAM is auteursrechthebbende op al het ISAM materiaal dat tijdens de opleiding wordt verstrekt. Het is verboden dit materiaal, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ISAM, buiten het ISAM programma om, voor welke doeleinden dan ook, te gebruiken, dan wel ter beschikking te stellen aan derden.

Artikel 7

7.01 De postacademische opleidingen hebben een duur van 8 opleidingsdagen verspreid over circa 12 weken. De masterclass kent een afwijkend aantal dagen. Deelname aan alle opleidingsdagen is verplicht, men mag maximaal een college missen. De totale termijn voor het afronden van het programma bedraagt maximaal een jaar.

7.02 De deelnemer kan geen aanspraak maken op onderwijs anders dan het aan hem/haar verstrekte lesrooster aangeeft. Wel kan door ISAM een nieuwe datum voor onderwijs worden aangewezen, dit in overleg met de betreffende deelnemers en docenten en naar tevredenheid van de meerderheid van de daarbij betrokken deelnemers.

Artikel 8

8.01 De opdrachten, die door de deelnemer zelf moeten worden aangeleverd én gemaakt voor de ISAM opleidingen, dienen zowel een praktisch doel als een leerdoel. Deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de inhoud en strekking van deze opdrachten. ISAM kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met deze opdrachten noch jegens derden, noch jegens opdrachtgever.

8.02 ISAM is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade. ISAM wordt tegen claims als in dit artikel vermeld uitdrukkelijk gevrijwaard door de opdrachtgever.

8.03 Behalve in geval van opzet of grove schuld van ISAM, kan ISAM nooit aansprakelijk worden gesteld voor vergoeding van schade, indien er sprake is van toerekenbare tekortkoming zijdens ISAM, hoger dan de gelden die door opdrachtgever betaald zijn aan ISAM voor het betreffende studieonderdeel.

8.04 ISAM is ook, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de deelnemer is gebaseerd, nimmer aansprakelijk voor de gevolgschade, waaronder in ieder geval is begrepen, maar niet beperkt is tot, gederfde inkomsten, geleden verliezen en gemaakte kosten, evenals gemiste opdrachten, gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbrekingen of –stagnatie en/of schade als gevolg van verloren werk- en/of reistijd.

8.05 ISAM is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de deelnemer etc., ongeacht waar de opleiding plaatsvindt.

8.06 ISAM bedingt dat alle wettelijke en contractuele rechten en verweren, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten behoeve van al degenen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

8.07 ISAM mag bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd om eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden jegens de deelnemer etc. in te roepen.

8.08 Indien de behoorlijke nakoming door ISAM ten gevolge van een of meer omstandigheden die niet voor rekening van ISAM komen, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend onmogelijk is, heeft ISAM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. ISAM zal de deelnemer en eventuele opdrachtgever zo spoedig mogelijk omtrent het bestaan van een overmachtsituatie schriftelijk in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de overeenkomst kan uitvoeren.

Artikel 9

9.01 Het personeel, de (gast)docenten en deelnemers van ISAM verplichten zich geen vanwege de studie verkregen informatie betreffende studie- en bedrijfsgegevens van ISAM, mededeelnemers en/of overige opdrachtgevers schriftelijk dan wel mondeling te verstrekken aan derden.

Artikel 10

10.01 Het programma zal aanvangen op de door ISAM aangegeven datum, mits het aantal deelnemers in de desbetreffende groep minimaal 12 bedraagt. Is dit niet het geval, dan houdt ISAM vergoeding van door opdrachtnemer of derden geleden schade te annuleren.

Artikel 11.Verwerking (persoons)gegevens
11.01 De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan ISAM verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van ISAM. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van ISAM. De Klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken, dit kan door een mail te sturen naar program@instituteforsales.com. De Klant en ISAM zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 12

11.01 ISAM is beeld- en portretrechthebbende van al het beeldmateriaal dat tijdens de opleiding wordt verkregen en/of geproduceerd. Ook als dit beeldmateriaal (individuele) deelnemers en/of (gast)docenten bevat is ISAM gerechtigd dit voor promotiedoeleinde te gebruiken.

Artikel 13

12.01 In voorkomende gevallen zullen eventuele geschillen vooreerst door minnelijk overleg tussen ISAM en opdrachtgever worden beslecht. Indien dit niet tot een aanvaardbare oplossing voor partijen leidt is enkel de bevoegde rechter in het Arrondissement waar ISAM is gevestigd bevoegd tot kennisname van het geschil uitsluitend onder toepassing van Nederlands recht.

12.02 Indien enige bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene Leveringsvoorwaarden van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige, niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de inhoud en het doel van de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Artikel 14

13.01 Eventuele klachten dienen binnen 8 kalenderdagen na ontdekking van de tekortkoming, doch uiterlijk binnen twee kalendermaanden na de laatste dag van de opleiding schriftelijk te worden ingediend voorzien van een gedetailleerde omschrijving en onderbouwing van de klacht. Indien deze motivering en/of onderbouwing zijdens deelnemer ontbreekt, kan de deelnemer ISAM niet meer aansprakelijk stellen i.v.m. voornoemde klacht. De deelnemer is niet gerechtigd de betaling op te schorten op grond van het feit dat door hem/haar een klacht is ingediend. De deelnemer heeft recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de door hem betaalde kosten indien en voor zover de door hem ingediende klacht gegrond is bevonden en het alsnog uitvoeren van de overeenkomst voor de deelnemer aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming van ISAM.

Klachten voorzien van motivering en/of onderbouwing dienen te worden geadresseerd aan: European Institute for Sales (ISAM) B.V. t.a.v. Klachtenadministratie Westersingel 94 3015 LC Rotterdam